Tag: บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้างบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานคือการตรวจสุขภาพที่พนักงานต้องผ่านก่อนเริ่มทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำงานได้ การตรวจร่างกายก่อนปฏิบัติงานจะรวมถึงการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด การทดสอบหัวใจ การทดสอบสมรรถภาพปอด การทดสอบการทำงานของสมอง เป็นต้น เหตุผลก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถไปทำงานได้โดยไม่มีปัญหาทางการแพทย์หรือจุดอ่อนที่อาจส่งผลต่อการทำงานของพวกเขาหรือในบางกรณีอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่น  บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานประกอบด้วยอะไรบ้าง?  เราควรใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทุกครั้งก่อนไปทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำงานของเราและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  สุขภาพกาย: ตรวจหาอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บร้ายแรง ตรวจสัญญาณชีพ ตรวจน้ำหนักและความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ประวัติการรักษา: กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในแบบฟอร์ม  การตรวจเลือด: ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี นอกจากนี้ยังตรวจเลือดสำหรับการติดเชื้ออื่น ๆ ได้อีกด้วย  การสอบทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานจะช่วยให้คุณได้งานได้อย่างไร?  บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้นายจ้างรู้ว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรจากคุณและหากมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข การตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงานจะช่วยให้คุณได้งานทำ โดยการประเมินสุขภาพของคุณและพิจารณาว่ามีปัญหาใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ นายจ้างใช้การสอบเพื่อให้ทราบว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรจากคุณหรือต้องจัดหาที่พักประเภทใดสำหรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน  การสอบทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานสำหรับงานเฉพาะ  บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นการสอบทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานที่ทำขึ้นสำหรับงานเฉพาะ สามารถทำได้โดยบริษัท