Day: December 13, 2021

อบรม ที่ อับ อากาศ

ความสำคัญของการ อบรมที่อับอากาศ และหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมความสำคัญของการ อบรมที่อับอากาศ และหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

การทำงานในที่อับอากาศ มีความเสี่ยงมากและในหลายๆ ปีที่ผ่านมานี้สาเหตุการตายจากการทำงานในที่อับอากาศมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มาจากการที่นายจ้างและผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีและเหมาะสมด้วย กฎหมายจึงได้มีการออกประกาศบังคับให้สถานประกอบการหรือกิจการที่มีพื้นที่อับอากาศต้องทำตามข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการ โดยจัดให้พนักงานที่ทำงานในที่อับอากาศ ต้องการผ่านการอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ก่อน จึงจะสามารถทำงานได้ การอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศต้องผ่านหลักสูตรดับเพลิงขั้นตามตามกฎหมาย และจะต้องอบรมใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ส่วนการอบรมที่อับอากาศมีหลักสูตรใดที่น่าสนใจบ้างมาดูกัน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีหัวข้อวิชาพื้นฐาน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการอบรมที่อับอากาศ ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ การประเมินสภาพงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องปลอดภัย อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลที่ใช้ในพื้นที่อับอากาศ